Skip to main content

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Kunden og Bæk Søgaard Design i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

NB: Ophavsretten/brugsret til værkerne overdrages først til Kunden ved betalingen af den udstedte faktura (jvf. bl.a. 3.1 & 7.1).

baeksoegaard.dk
Bæk Søgaard Design
E-mail: tommy@baeksoegaard.dk
Telefon: +45 60 45 90 25
Adresse: Skovvangsvej 28B, DK-5610 Assens
CVR: 28834748

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende overfor Kunden i 8 dage fra tilbuds udstedelse.

1.2. Aftale er indgået, når Kundens accept er modtaget af Bæk Søgaard Design.

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms, hvilket altid vil fremgå af tilbud.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af de fra Kunden modtagne specifikationer. Ændrer specifikationer sig mærkbart, forbeholder Bæk Søgaard Design sig ret til merbetaling efter varsel af og aftale med Kunden.

2.3. Ud over den aftalte pris er Bæk Søgaard Design berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale Kunden har givet Bæk Søgaard Design, herunder information om opgavens omfang og materialets beskaffenhed, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

2.3.2. Arbejde udført i forbindelse med rettelser i det leverede materiale – efter arbejdet er påbegyndt.

2.3.3. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med Kunden efter aftalens indgåelse.

2.3.4. Arbejde, der i tilbud er prissat efter et anslået tidsforbrug. Dette vil altid fremgå af beskrivelsen i det afgivne tilbud.

2.3.5. Arbejde, der er nødvendigt for fuldførelsen af den aftalte opgave, men som uomtvisteligt ligger uden for det afgivne tilbud.

3. Levering

3.1. Efter endelig betaling og overdragelse af produktet modtager Kunden relevante filer, grafisk materiale, koder mv., og den endelige brugsret overdrages til Kunden.

3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med Kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Bæk Søgaard Designs arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 10.1. nævnte omstændigheder eller Kundens handling eller udeladelse, har Bæk Søgaard Design ret til en forlængelse af leveringstiden. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leveringsforpligtelser fordyres, er Bæk Søgaard Design dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt Kunden erklærer at ville skadesløsholde Bæk Søgaard Design ved betaling af beregnet merpris.

3.3 Leveringen anses for sket ved Bæk Søgaard Designs meddelelse til Kunden herom, samt ved overdragelse af udarbejdet materiale eller relevante koder.

4. Betaling

4.1. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.

4.3. På Bæk Søgaard Designs anmodning er Kunden forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, friholder Bæk Søgaard Design Kunden for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. Er Kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Bæk Søgaard Design berettiget til delvis fakturering.

5. Kundens forpligtelser

5.1. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som til stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår Kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

5.2. Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om Kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR nr. altid er korrekt hos Bæk Søgaard Design, hvorfor Kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til Bæk Søgaard Design skriftligt.

6. Bæk Søgaard Designs forpligtelser

6.1. Bæk Søgaard Design er berettiget til uden forudgående varsel at fjerne materiale, som efter Bæk Søgaard Designs skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug, hvis dette ikke imødekommes af Kunden selv.

6.2. Bæk Søgaard Design er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke for domæner og servere, der efter Bæk Søgaard Designs skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme.

6.3. Bæk Søgaard Design er berettiget til uden varsel nedtage og lukke domæner og servere, samt at tilbagetrække allerede leverede produkter/ydelser, såfremt Kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne.

6.4. I tilfælde af nedtagning, lukning eller tilbagetrækning som følge af Kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem Kunden og Bæk Søgaard Design, tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til Kunden.

7. Ejendomsret, ophavsret m.v.

7.1. Kunden får ved endelig betaling brugsret over alt materiale, der fremstilles i Bæk Søgaard Designs regi til Kunden (brugsretten indebærer ikke retten til videresalg af layout, design m.m.). Der kan dog forekomme elementer, som er tilført opgaveløsningen udefra, hvor Bæk Søgaard Design tager forbehold i forhold til ejendomsret og brugsret. Ejendomsretten til skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Bæk Søgaard Design og må ikke uden godkendelse overdrages til tredjepart.

8. Forsinkelse

8.1. Aftalen kan ophæves for begge parter i henhold til købelovens gældende regler.

8.2. Ved forsinket levering betinget af Kundens manglende overholdelse af aftalte frister for levering af arbejdsmateriale o. lign., kan denne ikke betragtes som væsentlig mislighold af aftalen jvf. købelovens bestemmelser, og kan derfor ikke bruges som grundlag for ophævelse af aftalen.

9. Mangler

9.1. Bæk Søgaard Design har intet ansvar for visuelle og funktionelle fejl og mangler, relateret til forhold som ikke er eksplicit skriftligt specificeret af Kunden eller Bæk Søgaard Design forud for aftalens indgåelse, eller som Kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøvetryk eller endelig godkendelse, med mindre det handler om utilsigtede tekniske fejl fra Bæk Søgaard Designs side.

9.2. Mindre afvigelser fra godkendt test eller aftalt specifikation berettiger ikke Kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

9.3. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er Kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer Kunden for sent, mister Kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

9.4. Såfremt Kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Bæk Søgaard Design ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9.5. Problemer relateret til eksterne programmers opdateringer, nye versioneringer, eller programmer, der ophører med at være alment benyttede, er Bæk Søgaard Design ikke ansvarlige for at løse.

10. Ansvar

10.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Bæk Søgaard Design intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Bæk Søgaard Design ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, lokale og nationale handleplaner vedr. pandemier (som fx covid-19), krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

10.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 10.1. angivne ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 10.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

11. Underleverandører

11.1. Bæk Søgaard Design er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører. Såfremt valg af underleverandør er oplyst til kunde ifm. aftalens indgåelse, fx ved specifikation af 3. partsprodukter på tilbud eller ordrebekræftelse, kan Bæk Søgaard Design ikke efterfølgende gøres ansvarlig for mangler ved underleverandørens leverancer.

11.2. Bæk Søgaard Design anvender 3.-partsprodukter ved hosting af webløsninger. Bæk Søgaard Design kan ikke gøres ansvarlig for problemer som følge af ændringer af 3. parts produkter og ydelser, herunder udskiftning af eller opgradering af server og software, der sker efter at løsningen er overdraget til Kunden.

12. Købeloven

13.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten i København.

Senest revideret: August 2022